Nghị quyết Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND tỉnh

về việc cho ý kiến các Tờ trình của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh. 5. nghi quyet so 77_NQ-HĐND.doc Theo https://hdnd.binhthuan.gov.vn
944 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Hộp thư góp ý

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Liên kết website

Thông tin cần biết